Turniej Prawa Rynków Kapitałowych skierowany jest do studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, interesujących się zagadnieniami rynku kapitałowego, transakcjami M&A, private equity czy venture capital. Ideą Turnieju jest umożliwienie wzajemnej wymiany wiedzy wśród uczestników, a także wspólne rozwijanie kompetencji kluczowych dla dalszej pracy w dziedzinie regulacji finansowych.

Do udziału w Turnieju zapraszamy studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie dwuosobowego zespołu oraz pomyślne przejście drużynowego testu sprawdzającego wiedzę z zagadnień rynków kapitałowych. W opanowaniu zagadnień będących przedmiotem Turnieju pomocny może okazać się udział w poprzedzającym go projekcie – Corporate Law Academy.

Projekt uzyskał szerokie wsparcie ze strony najlepszych warszawskich kancelarii. Dzięki temu uczestnicy Turnieju będą oceniani przez specjalistów o niekwestionowanym doświadczeniu zawodowym, zdobytym podczas największych transakcji na polskim rynku kapitałowym.

Na zwycięzców Turnieju czekają atrakcyjne nagrody w postaci pieniężnej i książkowej, a także możliwość odbycia staży w Kancelariach Partnerskich.

I edycja Turnieju odbyła się w Centrum Giełdowym w Warszawie 14 i 15 marca 2017 r. Rozgrywki akademickie były poprzedzone całodniowymi warsztatami dla zaproszonych drużyn, które zostały poprowadzone przez przedstawicieli Kancelarii Partnerskich.

II edycja Turnieju odbyła się 14 i 15 marca 2018 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie, formuła premierowej edycji została zachowana. Nagrodą dla wszystkich uczestników Projektu był dwudniowy wyjazd do Jaworowego Dworu, podczas którego prawnicy z kancelarii White & Case w ramach Partnerstwa Merytorycznego przeprowadzili cykl warsztatów.

III edycję Turnieju planujemy przeprowadzić, w nieco zmienionej formule, 5 kwietnia 2019 r. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali, podczas której udekorowani zostaną również uczestnicy Corporate Law Academy. Więcej informacji podamy wkrótce w naszych mediach społecznościowych.

Po zawsze aktualne informacje zapraszamy na stronę Koła na Facebooku .
W razie pytań zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu za pomocą formularza lub pod adresem mailowym info@knprk.com.pl.

Dzień Rozgrywek: 5 kwietnia 2019 r.

Eliminacje (Runda I)

W Eliminacjach wezmą udział drużyny wyłonione na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego. Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na 30 pytań zamkniętych. Pytania będą odczytywane przez prowadzącego oraz wyświetlane odpowiednio na ekranie. Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie drużyny będą miały 30 sekund.

Półfinał (Runda II)

Do Półfinału awansują 4 Drużyny, które uzyskały najwięcej punktów w Eliminacjach. Półfinaliści zmierzą się z dwudziestoma pytaniami otwartymi, na które odpowiadać będą ustnie. Poprawność wypowiedzi oceniać będzie Rada Programowa złożona z pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli Kancelarii Partnerskich. Odpowiedzi będą udzielane w oparciu o zasadę pierwszeństwa zgłoszenia.

Finał

Dwie drużyny, które uzyskają najwięcej punktów w Półfinale zostaną zakwalifikowane do Finału, gdzie zadaniem będzie przygotowanie rozwiązywania kompleksowego problemu prawnego. Na opracowanie zagadnienia Finaliści będą mieli 180 minut. Następnie, obie drużyny zaprezentują ustnie swoje odpowiedzi Radzie Programowej oraz odpowiedzą na dodatkowe pytania związane z rozwiązaniem. Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona po naradzie.

Podczas oczekiwania na Finał, publiczność będzie mogła wziąć udział w panelach dyskusyjnych.

Gala
Po zakończeniu zmagań wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.

Aby wziąć udział w rekrutacji do III edycji Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych należy do 15 marca 2019 r. wypełnić drużynowo formularz rekrutacyjny, który składa się z:
1) kwestionariusza danych osobowych drużyny;
2) testu rekrutacyjnego; oraz
3) CV.

Każda drużyna wypełnia jeden formularz wspólnie. Na wynik rekrutacji ma wpływ jedynie wynik testu rekrutacyjnego.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/4rv1OBqfygdY307p2

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2019 r.

Kazus I edycji TPRK przygotowała kancelaria Greeenberg Traurig. Kazus w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

Kazus II edycji TPRK przygotowała Kancelaria White & Case. Kazus do pobrania w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

Kazus III edycji TPRK przygotowała Kancelaria White & Case. Kazus do pobrania w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

I. AKTY NORMATYWNE:

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017 poz.1768),
2) ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018 poz. 56),
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016 poz.1639),
4) ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U.2015 poz.238),
5) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U.2016 poz.1771),
6) ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017 poz.1577),
7) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014),
8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014).
9) rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam,
10) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/378 z dnia 11 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do terminów, formatu i wzoru powiadomień składanych do właściwych organów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014,
11) dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on takeover bids)
12) dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC)
13) ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2018 poz.621)
14) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U.2018 poz.1417)
15) ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U.2018 poz.622)
16) Rule 144a oraz Reg S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r (US Securities Act of 1933)
17) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)
18) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010

II. PODSTAWOWA LITERATURA:

1) red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2018
2) A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, wyd. 5, Warszawa 2017
3) red. M. Stec, Prawo instrumentów finansowych. SPH tom 4, Warszawa 2016
4) red. W. J. Katner, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. SPP tom 9, wyd. 2, Warszawa 2015
5) red. A. Szumański, Prawo papierów wartościowych. SPP tom 18, wyd. 3, Warszawa 2016
6) red. A. Szumański, Prawo papierów wartościowych. SPP tom 19, wyd. 1, Warszawa 2006
7) A. Puchalski, Funkcje i konstrukcja prawna wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w prawie, Warszawa 2016
8) A. Sopoćko, Rynkowe Instrumenty Finansowe, wyd. 2, Warszawa 2019
9) W. Dębski Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. 6, Warszawa 2018

Regulamin w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

Partnerzy

Partner – Fundator Nagród

Patroni honorowi

Patroni medialni

Wsparcie finansowe